Счетоводни услуги

 •  Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство;
 •  Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 •  Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;
 •  Издаване на фактури от името на клиента;
 •  Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 •  Отчитане на материалните запаси;
 •  Следене на складови наличности;
 •  Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 •  Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани със финансово- счетоводната дейност на Вашата фирма;
 •  Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 •  Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента:
 •  Годишно счетоводно приключване:
  – Изготвяне и публикуване на финансови отчети;
  – Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
  – Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.
 •  Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента.

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. и регистрирането им в ТД на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изчисляване на данъци върху доходите;
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска.
 • Представителство при проверки(ревизии) от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.;

Административни услуги

 • Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 • Електронно(On-line) банкиране;
 • Подаване на документи към различни институции;
 • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
 • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н;
 • Предоставяне на адрес, пощенска кутия(електронна и физическа) и телефон за кореспонденции;